جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2 0 2 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 339,770 37.36 340,532 37.45 274,419 30.22 267,200 31.25
سپرده بانکی 72,157 7.94 70,054 7.7 44,609 4.91 39,117 4.58
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 2 0 2 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 492,383 54.15 493,767 54.3 585,378 64.46 547,189 64
سایر دارایی ها 5,035 0.55 5,046 0.55 3,653 0.4 1,509 0.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2 0 2 0 0 0 0 0