جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 12 0 12 0 12 0 0 0
اوراق مشارکت 467,616 45.38 467,616 45.38 473,779 45.86 475,750 48.63
سپرده بانکی 292,092 28.35 292,092 28.35 284,947 27.58 114,632 11.72
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 12 0 12 0 12 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 269,972 26.2 269,972 26.2 273,530 26.48 386,368 39.49
سایر دارایی ها 750 0.07 750 0.07 755 0.07 1,608 0.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12 0 12 0 12 0 0 0