دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز 8,500,000 %85.00
2 شرکت سبدگردان سهم آشنا 1,000,000 %10.00
3 شرکت پانیذ شهر بینالود پارسیان 500,000 %5.00