اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالا با دارایی پایه محصولات کشاورزی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: نخست اینکه هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. دوم اینکه، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. سوم اینکه امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد. صندوق فقط مي‌تواند در دارايي‌هاي ريالي داخل كشور سرمايه‌گذاري کند و سرمايه‌گذاري خارجي (ارزي) به هر نوع و شكل غيرمجاز مي‌باشد. صندوق در دارايي‌هايي به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند: صندوق عمده دارایی خود را در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با دارایی پایه محصولات کشاورزی شامل گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی کالا و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کالا که در یکی از بورس¬ها پذیرفته شده باشد، سرمایه¬گذاری می¬کند. سایر دارایی‌های که صندوق می تواند در آن‌ها سرمایه گذاری کند به شرح زیر می باشد: الف. اوراق مشارکت، اوراق صكوك و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهاداري که تمامي شرايط زير را داشته باشد: الف-1- مجوز انتشار آن‌ها از سوي دولت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛ الف-2- سود حداقلي براي آن‌ها تضمين و مشخص شده باشد؛ الف-3- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد. ب- گواهي‌هاي سپرده منتشره توسط بانک‌ها يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ ج- هر نوع سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

الزامات سرمایه گذاری

- اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با دارایی پایه محصولات کشاورزی و با ساختار قابل معامله است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- گواهی سپرده کالایی با دارایی پایه محصولات کشاورزی حداقل 70 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق
2- اوراق مشتقه مبتنی بر کالا با دارایی پایه محصولات کساورزی حداکثر 20 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق
   2-1 تعهد خالص موقعیت¬های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر کالا با دارایی پایه محصولات کشاورزی حداکثر 50 درصد از ارزش کل دارایی¬های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
   2-2 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله کالا با دارایی پایه محصولات کشاورزی حداکثر 5 درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق