هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند. برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل 5/0 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 60 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با اراية مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 5/0 درصد از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و 1 درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و 3/0 درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولي سالانه 2/0 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 200 و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان سالانه 5/0 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
6 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل 1/0 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.
7 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
8 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 800 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
9 هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
10 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 150 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس مشمول پرداخت کارمزدهای متعلقه مطابق مقررات مربوطه خواهد بود ولی بابت صدور با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که به نام بازارگردان انجام می‌شود، کارمزدی اخذ نمی‌شود.
کارمزد ابطال خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس مشمول پرداخت کارمزدهای متعلقه مطابق مقررات مربوطه خواهد بود ولی بابت صدور با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که به نام بازارگردان انجام می‌شود، کارمزدی اخذ نمی‌شود.